Bevakning av mänskliga rättigheter

ICJ Studentsektions bevakare av mänskliga rättigheter (MR-bevakare) publicerar inlägg om aktuella frågor inom mänskliga rättigheter och folkrätt.

MR-bevakare Alba Blanck

Krigets lagar

Efter flera veckors upptrappning inledde Ryssland på morgonen den 24 februari en invasion av Ukraina som utgör en av de värsta krigföringar i Europa sedan andra världskriget. Denna invasion utgör ett brott mot internationell humanitär rätt och hotar internationell fred och säkerhet. Den humanitära rätten syftar till att humanisera krigföring och begränsa lidande under krigets…

Flyktingars rätt till familjeåterförening

Krig, förtryck, förföljelse och naturkatastrofer tvingar dagligen människor till att fly från sina hemländer. Livsomständigheter som exempelvis bosättning i flyktingläger eller fattigdom kan hindra en familjemedlem från att lämna landet. Familjer splittras under traumatiska förhållanden då familjemedlemmar oftast tvingas fly åt olika håll eller skiljs åt längs flyktvägen. Rätten till skydd för privat- och familjeliv…

Hungerkatastrofen

Just nu pågår den hittills största globala hungerkatastrofen i modern tid. Samtidigt har matproduktionen i världen aldrig varit bättre och studier visar att om maten skulle fördelas jämnt mellan människor världen över så skulle hungerkatastrofen inte existera. Att människor utsätts för hunger och undernäring är idag klassat som det största hotet i världen mot människors…

Barnens mänskliga rättigheter i praktiken

Kort efter att BK trädde i kraft som lag i Sverige kom det hjärtskärande fallet “Lex Lilla hjärtat” att bli ett praktexempel på hur BK inte fungerar i praktiken. Fallet visade på hur ett slarvigt myndighetsutövande och en opreciserad lagstiftning kan ge mycket allvarliga konsekvenser för barn.

Israels beslut om att terroristförklara sex palestinska organisationer

Israel beslutade i oktober, med stöd av ett 74 sidor långt dokument, att terroristförklara sex organisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Däribland den palestinska nationella sektionen av ICJ; Al-Haq samt barnrättsorganisationen Defense for Children International (DCI).

Mäns våld mot kvinnor

En kvinnas rätt att inte utsättas för könsrelaterat våld är en fråga om jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Varje år kränks miljontals av kvinnors grundläggande fri- och rättigheter och diskriminering av kvinnors rättigheter inkluderas i många länders nationella lagstiftningar.

FN och de mänskliga rättigheterna

Den 24 oktober 1945 trädde Förenta Nationernas stadga (FN-stadgan) i kraft och Förenta Nationerna (FN) grundades! FN-stadgan utgör grunden för hela FN och binder samtliga medlemsstater till dess innehåll. Ur stadgan går att utläsa FN:s syften och huvudmål, dess organisering och funktionsfördelning mellan organen samt en förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Den nya migrationslagstiftningen

Sommaren 2021 fick den restriktiva flyktingpolitiken en sträng inverkan på Sveriges migrationslagstiftning. Ändringarna i lagen kan i bredare utsträckning orsaka redan utsatta människor som är i behov av skydd ytterligare mänskligt lidande, bland annat flyktingar och asylsökande.