Israels beslut om att terroristförklara sex palestinska organisationer

Israel beslutade i oktober, med stöd av ett 74 sidor långt dokument, att terroristförklara sex organisationer som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter. Däribland den palestinska nationella sektionen av ICJ; Al-Haq samt barnrättsorganisationen Defense for Children International (DCI), som är en samarbetspartner till svenska Rädda Barnen sedan 1996.[1] Även den israeliska militären har terroristförklarat de sex organisationerna vilket innebär att organisationerna nu är olagliga under två jurisdiktioner.[2] Måndagen den 29 november anlände ansvariga för Al-Haq och DCI till Sverige för att prata med såväl svenska myndigheter som med mänskliga rättighetsorganisationer och det svenska civilsamhället. ICJ Sverige var värd för Al-Haq under deras Sverigebesök medan Rädda Barnen var värd för DCI. Under måndagen var ICJ Studentsektions representant i ICJ Sverige närvarande vid ett flertal möten där läget diskuterades. Vad som sades under mötena av representanterna för DCI och Al-Haq kommer att redogöras för nedan. Nedanstående text är baserad på anteckningar tagna under mötena.

Organisationernas arbete
Al-Haq är den största mänskliga rättighetsorganisationen i Mellanöstern. Den jobbar med att dokumentera kränkningar av mänskliga rättigheter i hela Västbanken (inklusive Jerusalem). Organisationen uppger att ha dokumenterat 300 kränkningar av civilas mänskliga rättigheter. Däribland har även kränkningar av barns rättigheter dokumenterats. De som påstås ha begått kränkningarna är s.k. “duty bearers”, d.v.s. palestinska och israeliska myndigheter. Al-Haq arbetar även med förespråkande kampanjer på sociala medier och att kategorisera kränkningar av mänskliga rättigheter och implikationer under internationell materiell rätt, internationella mänskliga rättigheter och apartheid-lagstiftning. Organisationen samlar även in underlag till den nuvarande ICC-utredningen om eventuella krigsbrott av ansvariga i den israeliska staten och militären.[3]

DCI är den enda barnrättsorganisationen i Palestina. Den ger juridiskt och psykiskt stöd åt barn och arbetar med barnrättslagstiftning som upprätthåller internationella standarder. Utöver deras samarbete med svenska Rädda Barnen har DCI samarbeten med 35 organisationer. DCI arbetar för att palestinska barn ska garanteras samma rättigheter som alla andra barn runt om i världen. Detta innebär att de strävar efter att de palestinska barnen ska garanteras rätten till liv, rätten till utbildning, rätten till hälsa- och sjukvård samt skydd från fysisk och psykisk tortyr och övergrepp. Det finns ett stor behov av stöd för barn i Palestina, speciellt juridiskt, då DCI har konstaterat att det existerar utbredda systematiska kränkningar i området som lett till att 2200 barn mist livet sedan september år 2000. Ett flertal andra barn har dessutom skadats, blivit invalidiserade och utsatts för mänskliga rättighetskränkningar.[4]

Vad innebär besluten för organisationerna?
Organisationerna är nu förbjudna i Israel och det ockuperade Palestina. All medverkan eller stöd till organisationerna är därmed olagligt enligt israelisk lag såväl som israelisk militär lagstiftning. Alla som är aktiva i organisationerna riskerar att åtalas, frihetsberövas och/eller fängslas. De ansvariga inom organisationerna riskerar långa fängelsestraff och har uttryckt en stor oro för de anställdas säkerhet. DCI pekar på att till och med civila och barn som mottar hjälp från organisationerna kan bli måltavlor och tillade att inte ens palestinska myndighetspersoner är skyddade från frihetsberövande eller åtal. “The ockupant is everywhere” uttryckte DCI.[5]

DCI har behövt stoppa allt arbete i Palestina. Detta har inneburit att den enda existerande barnrättsorganisationen i Palestina just nu inte kan ge stöd åt behövande barn. Många barn är nu lidande och står utan stöd. DCI pekar på att det har skett ett fokusskifte från deras arbete till deras status som terrororganisation. Även Al-Haq har behövt stoppa sitt arbete. De uttalade sig om att det nu existerar en stor risk för att organisationerna förlorar kontakten med omvärlden och att de försätts i en “blackout”, vilket skulle vara förödande för de sex organisationernas arbete i Palestina. All pågående och framtida verksamhet riskerar nu att ödeläggas och arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter och demokrati i Palestina hotas nu något enormt.

ICC-utredningen
Det pågår en utredning av Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) om krigsbrott i konflikten mellan Palestina och Israel. Inget FN-organ är tillåtet att komma in i området, vilket har försvårat domstolens arbete att samla eventuell bevisning och undersöka anklagelserna. Al-Haq har därför samlat in underlag åt ICC-utredningen och har skickat in sex olika rapporter till domstolen på 600 sidor vardera. Detta arbete har nu pausats till följd av Israels terroristförklaring av organisationen.[6]

Besluten
Enligt Al-Haq och DCI har Israel bevisbördan för sina påståenden om organisationerna. De menar att dokumenten som lagts fram inte innehåller några underbyggda bevis och därför bör besluten ses som en attack mot de palestinska organisationerna och deras arbete med mänskliga rättigheter. DCI uttryckte att attackerna behöver stoppas, då anklagelserna inte är tillräckligt styrkta och det dessutom faller utanför ramen för organisationens uppdrag att bevisa att de inte är terrorister. Al-Haq tillade att besluten även bör ses som en attack mot de biståndsländer som stödjer palestinska organisationer. Ett av dessa biståndsländer är Sverige.

En viktig fråga att ställa sig är; varför kom Israels beslut nu? DCI och Al-Haq pekar på en mängd faktorer som förklarar tidpunkten för besluten. Den första faktorn är de ökade oroligheterna inom E1-bältet. Det existerar en obligatorisk registrering av hus i området som innebär att många palestinier vräks medan deras hus lämnas över till israeliska bosättare. Ytterligare en faktor är ICC-domstolens utredning om krigsbrott i området, där högt uppsatta tjänstemän inom staten och militären är nämnda i utredningen. En tredje faktor är de stämningsansökningarna som ett flertal stora företag har skickat in mot det israeliska företaget NSO för påstådda infiltreringar och spioneri. En annan faktor är de palestinska organisationernas arbete för att stärka palestiniernas rättigheter och för att hålla den israeliska staten till svars. Här är det av vikt att nämna Al-Haqs arbete med underlag åt ICC-utredningen. De palestinska organisationernas arbete har helt enkelt irriterat staten. Israel vill avleda uppmärksamheten från dessa faktorer då de har fått stor kritik för deras agerande.[7]

Terroristbegreppet
Det existerar ingen legal definition av begreppet terrorism. Israels beslut om terroriststämplingen av organisationerna riskerar därmed att skapa prejudikat för begreppet. Enligt DCI och Al-Haq innebär detta att Israel dikterar begreppet “terrorist” och vilka (organisationer) som får stödjas. Om omvärlden accepterar Israels beslut skulle begreppet komma att innefatta att de mänskliga rättighetsorganisationer som inte stöds av den ockuperande staten är terrorister. Vilket skulle kunna innebära att allt som görs under en ockupation utgör ett terrordåd enligt terroristbegreppet.[8]

Vad har detta att göra med Sverige?
Både DCI och Al-Haq mottar nordiskt bistånd för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Medan DCI får bistånd från Norge, mottar Al-Haq svensk bistånd. Även vissa israeliska organisationer mottar svenskt bistånd. Bistånd består av svenska skattemedel och organisationerna revideras därför regelbundet, ibland sex till sju gånger per år.[9]

Al-Haq pekar på att Sverige är en strategisk partner till Palestina med gemensamma värderingar vilket de menar nu riskeras att sättas ur spel. Även allt arbete som gjorts med stöd av svenskt bistånd riskerar nu att omintetgöras, vilket skulle innebära att allt arbete som skett med stöd av svensk skattemedel skulle vara betydelselöst. I och med att organisationerna nu har illegal status i Israel är eventuellt fortsatt stöd eller bistånd till organisationerna olagligt enligt israelisk lagstiftning. Al-Haq uttryckte även en oro för att bankerna kontrolleras av den israeliska staten och att det därför kan uppkomma svårigheter att ta emot framtida bistånd.

Domstolsprövning av besluten
Det finns en rätt för organisationerna att överklaga besluten. I och med att både staten Israel och den israeliska militären har beslutat att terroriststämpla organisationerna existerar det två  jurisdiktioner att slåss under. Sista dagen för överklagan till den israeliska domstolen har passerat medan sista dagen för överklagande av militärens beslut är i januari. En eventuell överklagan av besluten skulle innebära otroliga svårigheter då det existerar en möjlighet för Israel att presentera s.k. “hemlig bevisning” inför den militära domstol som organisationerna (och deras jurister) inte får ta del av. Den hemliga bevisningen är därför näst intill omöjlig att bemöta. Al-Haq och DCI menar att domstolssystemet därför inte är rättssäkert och att rätten till en rättvis rättegång inte kan garanteras.[10]

Infiltrering/Spioneri
Al-Haq påstår att det har skett en Pegasus-infiltrering hos organisationen vilket de anser utgör brott mot flera konventioner och bör ses som en s.k. “act of state terror”. Det har dessutom skett räder hos organisationerna där material har konfiskerats. Organisationerna har också upptäckt att de i både professionell och privat kapacitet har blivit avlyssnade. Al-Haq påstår sig ha upptäckt avlyssning bland annat när de haft möten med civila som vill ställa Israel till svars genom ICC-domstolen. Det existerar därför en stor rädsla för hur det konfiskerade och avlyssnade materialet kommer att användas. Däribland existerar det en oro för eventuell falsifiering av bevis och en oro för säkerheten hos de som blivit avlyssnade.[11] Det existerar flera stämningsansökningar mot det israeliska företaget NSO från t.ex. Facebook, Whatsapp och Apple på grund av påstådda infiltreringar.[12] Vem som har beställt spioneriet på Al-Haq är dock ännu inte helt klart.

Hur vill organisationerna att omvärlden ska agera?
Al-Haq uppmanar Sverige att agera snabbt och att inte acceptera Israels beslut om terroriststämpling av organisationerna. Al-Haq vill även att Sverige ska begära att besluten ska återkallas och att Sverige ska begära en frysning av påskrivningen i EU av Horizon dokumenten tills Israel återkallar besluten. DCI uppmanade Sverige att fortsätta med sitt stöd och bistånd till organisationernas arbete. DCI uppmanade även Sverige att begära att besluten ska återkallas och inte implementeras. Organisationen menade att ett gemensamt ställningstagande är viktigt och kan inte längre skjutas upp. På sociala medier kan du ta del av och stödja organisationernas förespråkande kampanjer. Al-Haq uppmanade alla att “stand together in oppression” och uttryckte även att “each individual’s actions matter.”

Av vår representant i ICJ Sverige;

Frida Eneheim, vice-ordförande i ICJ Studentsektion


[1] Ett exempel på samarbete mellan organisationerna: https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/medlem–volontar/hundra_roster_komp.pdf.

[2] DCI om besluten: https://defenceforchildren.org/defence-for-children-international-statement-on-israeli-authorities-designation-of-dci-palestine-as-a-terrorist-organization/,
Al-Haq om besluten: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/28/ngo-israel-human-rights-al-haq-palestinians,

FN om besluten: https://news.un.org/en/story/2021/11/1105292.

[3] Organisationens om sitt arbete: https://www.alhaq.org/about-alhaq/7136.html.

[4] Organisationen om sitt arbete: https://defenceforchildren.org/about-us/.

[5] DCI om besluten: https://defenceforchildren.org/defence-for-children-international-statement-on-israeli-authorities-designation-of-dci-palestine-as-a-terrorist-organization/, Al-Haq om besluten: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/28/ngo-israel-human-rights-al-haq-palestinians, FN om besluten: https://news.un.org/en/story/2021/11/1105292.

[6] https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/28/ngo-israel-human-rights-al-haq-palestinians.

[7] DCI om besluten: https://defenceforchildren.org/defence-for-children-international-statement-on-israeli-authorities-designation-of-dci-palestine-as-a-terrorist-organization/, Al-Haq om besluten: https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/28/ngo-israel-human-rights-al-haq-palestinians, FN om besluten: https://news.un.org/en/story/2021/11/1105292.

[8] https://theglobalobservatory.org/2021/06/the-legal-black-hole-in-united-nations-counterterrorism/.

[9] https://www.ngo-monitor.org/reports/the_swedish_international_development_agency_sida_/ och https://www.sida.se/en/sidas-international-work/palestine.

[10] Behandlas av Al-Haq i: https://www.alhaq.org/advocacy/7257.html.

[11] https://www.alhaq.org/advocacy/19188.html.

[12] https://www.apple.com/newsroom/2021/11/apple-sues-nso-group-to-curb-the-abuse-of-state-sponsored-spyware/, https://www.theguardian.com/technology/2021/jul/24/officials-who-are-us-allies-among-targets-of-nso-malware-says-whatsapp-chief och https://www.reuters.com/technology/facebook-can-pursue-malware-lawsuit-against-israels-nso-group-us-appeals-court-2021-11-08/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s