Den nya migrationslagstiftningen

Sommaren 2021 fick den restriktiva flyktingpolitiken en sträng inverkan på Sveriges migrationslagstiftning. Ändringarna i lagen kan i bredare utsträckning orsaka redan utsatta människor som är i behov av skydd ytterligare mänskligt lidande, bland annat flyktingar och asylsökande. Den nya migrationslagstiftningen innebär bland annat svårigheter till familjeåterförening, en ny huvudregel om tillfälliga uppehållstillstånd och en tuffare process till att få beviljat permanent uppehållstillstånd.[1] En av de samhällsgrupper som påverkas mest av detta är de ensamkommande flyktingbarnen, då de i många fall nekas rätten till familjeåterförening. Detta strider mot Barnkonventionen som är svensk lag sedan januari 2020.[2]

Inom Sveriges nationella regelverk är Utlänningslagen den främsta lagen på migrationsrättens område. Denna har i sin tur varit opreciserad under flera år, vilket uppenbarades i och med flyktingkrisen år 2015. I och med migrationskrisen beslutade Riksdagen om att stifta en ny tillfällig lag som skulle tillämpas som komplement till Utlänningslagen. Den tillfälliga lagen skulle förenkla regleringen av framförallt mottagandet av flyktingar som emigrerade till Sverige. Lagen kom att kallas för  “lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”. [3]

Den 22 juni i somras kom Sveriges riksdag att rösta igenom ett flertal tillägg och ändringar i utlänningslagen. Detta innebär att den tillfälliga lagen från 2016, får saknad relevans då dess innehåll i stor utsträckning kom att inkorporeras i utlänningslagen. Dessa ändringar och tillskrivningar har således lett till att Sverige endast uppnår en minimistandard av de EU-rättsliga migrationsregler som främjar mänskliga rättigheter. [4]

Följande ändringar och tillägg vidtogs:
Tillägg om tidsbegränsade uppehållstillstånd
Tidsbegränsade uppehållstillstånd är numera huvudregeln inom svensk rätt, vilket innebär att alla nya uppehållstillstånd blir tidsbegränsade. Detta försvårar i sin tur möjligheten att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. I praktiken innebär detta att det försvårar situationen för flyktingar som redan har integrerat sig i samhället enligt Sveriges krav, till att få stanna kvar i Sverige. Man behöver numera ansöka om förlängning efter de två år man har varit i Sverige, innan man har möjlighet att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. [5]

Ett strängare krav för att beviljas permanent uppehållstillstånd
För att beviljas permanent uppehållstillstånd måste man numera:
– först kunna uppfylla kraven för ett förlängt uppehållstillstånd,
– haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år, samt
– kunna bevisa att man kan försörja sig (från 18 års ålder) och leva ett skötsamt liv (från 15 års ålder). Detta ska göras under den “prövotid” på två år som lagen kräver. [6]

Förändringar vid försörjningskrav
Vid ansökan om uppehållstillstånd för att kunna få en anhörig till Sverige, så ska den anhörige i Sverige enligt lag kunna ansöka om försörjningskrav. Kraven har skärpts då den som ansöker om försörjningskrav måste kunna bevisa att hen kan försörja sig själv, sin familj, ha en fast inkomst och boende som räcker till den eller de anhöriga som förväntas komma till Sverige.[7]

Mänskliga rättigheter som aktualiseras i och med den nya migrationslagstiftningen:
– Rätten till skydd för privat- och familjeliv, artikel 8 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.
– Barnkonventionen, som är svensk lag sedan den 1 januari 2020.
– Rätten att söka asyl, som är en grundläggande mänsklig rättighet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de nya reglerna i utlänningslagen innebär en mycket restriktiv flyktingpolitik som endast uppfyller en minimistandard av de EU-rättsliga migrationsregler som främjar mänskliga rättigheter. Ändringarna i lagen innebär att familjeåterförening har försvårats, att strängare krav för att få permanent uppehållstillstånd har införts samt att människor som är i behov av skydd enbart kommer att beviljas tillfälliga uppehållstillstånd.

Av MR-bevakaren på ICJ:s studentsektion,

Alba Blanck


[1] Utlänningslag (2005:716)

[2] ”Förslag om ny utlänningslag urholkar barnets mänskliga rättigheter”, BRIS.se

[3] Tillfälliga lagen 2016 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

[4] ”Sveriges nya Migrationslag får stora konsekvenser för människor på flykt”, Amnesty.se

[5] ”Förändrad Utlänningslag 2021”, Migrationsverket.se

[6] ”Förändrad Utlänningslag 2021″, Migrationsverket.se

[7] ”Förändrad Utlänningslag 2021”, Migrationsverket.se

One thought on “Den nya migrationslagstiftningen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s